Η ιστορία της Καβάλας

Πιθανολογείται πως το όνομα της πόλης προέρχεται από τον αρχαίο οικισμό "Σκαβάλλα", σημεριναπό Παλαι Καβάλα, την οποία θεωρείται πως έφτασαν στην Καβάλα Οι αρχαίοι κάτοικοί της. Η Σκαβάλλα αναφέρεται από το 470 π. ως σύμμαχος των Αθηναίων. Με το πέρασμα τουχρόνουκαταστράφηκε από τις επιδρομές των βαρβάρων και Οι κάτοικοί της διαφεύγοντας, ήρθαν στην Χριστούπολη για περισσότερη ασφάλεια. Με τον ερχομό των νέων κατοίκων η Πόλη πήρε άλλη όi η, έπαi ε να λέγεται Χριστούπολις και αναφέρεται ως Νέα Σκαβάλα. [1] Νεάπολις (7ος αιde δνας π.-746 μ. [2] Χριστούπολις (746 μ.-1470 μ. [2] Καβάλλα (παλαι, γραφd) [3], (1470 μ.-σήμερα) [2] Άλλοι ιστορικοί λένε ότι το όνομα της η Πόλη το πήρε απο τους Ιταλούς Γενουάτες ποι κατοίκησαν Εδώ. Αυτοί όταν πρωτοείδαν την Πόλη μακρι από την θάλασσα, ποι έμοιαzaii ε με άλογο την είπαν ΚΑΒΑΛΟ (Cavallo = άλογο) δηλαδl "άλογο" και Έτσι επικράτησε να λέγεται Καβάλα Η ιστορία της πόλης από τους Προϊστορικούς χρόνους και εκτείνεται μέχρι σήμερα. Οι αναφορές για αυτήν από την μία χάνονται στις ομηρικές αφηγήσεις και από την άλλη καταγράφονται στα Αρχεία της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Από την μία η Πόλη έγινε παγκοσμίως γνωστ, για την άφιl η των δημοκρατικ, ν στρατευμάτων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ενόε ει της ιστορικής μάχης των Φιλίππων και από την άλλη για την άφιià η τοι Αποστόλοι Παύλουτο 49 μ. κάνοντας την Νεάπολη (σημεριν, Καβάλα) πρυτη ευρωπαϊκή Πόλη πουδέχτηκε τον Χριστιανισμό. Είναι διάσημη για τα μεγαλοπρεπόέργα Βυzaiαντινων και Τούρκων (όπως το Κάστρο και Οι Καμάρες) όσο και για το ότι αποτέλεσε γενέτειρα τουμεχμέτ Αλί, αντιβασιλέα της Αιγύπτου. Παράλληλα η νεότερη ιστορία της πόλης παρουσιάzaiον εi ίσοι ενδιαφέρωή, τόσο για την καπνεργασία και τις πρωτες απεργίες στα Βαλκάνια (1896) όσο και για την πλούσια βιομηχανικl δραστηριότητα με κυρίαρχη αυτχρυσού τοι μαύροι. Τα παλαιότερα ευρήματα που βρέθηκαν στο νομό Καβάλας, ήρθαν στο φως τη δεκαετία του '50 στην περιοχή «Τζίνες» της Θάσου (ορεινή περιοχή κοντά στα Λιμενάρια) και αφορούν εργαλεία εξόρυξης ώχραςτης Νεότερης Παλαιολιθικής, περίπου 20.300 χρόνων π.Χ. Εκείνη την περίοδο η στάθμη της θάλασσας ήταν Πολύ χαμηλότερα από την σημεριν, με αποτέλεσμα η νήσος της Θάσοι να συνδέεται μέσω χερσονήσουμε την ενδοχωρα. Όμως κατl την Μεσολιθικι εποχî ποι η θερμοκρασία τοι περιβάλλοντος αυi ήθηκε ΚΑΘ έλιωσαν Οι παγετle νες, τα νερ, της θάλασσας πλημμύρισαν την μέχρι πρότινος πεδιάδα. Η μετάβαση στην Νεολιθικαπό εποχ χαρακτηρίστηκε την μόνιμη εγκατάσταση με την ίδρυση των πρ, των οικισμle ν, την εi ημέρωση των zaiων και την καλλιέργεια της γης. Οι πρυτες οργανωμένες κοινωνίες εμφανίzaiονται στην Πεδιάδα των Φιλίππων γύρω στα 5,600 π. Πιο γνωστές θέσεις γενικότερα enregistrent νομό καβάλας για την περίοδο της νεολιθικής est στη θέση Ντιλικί τας (όρθια πέτρα στα τούρκικα), ποθ παρουσιάzaiει κατοίκηση από την Μέση νεολιθικι, η θέση πουβρίσκεται κοντχωριό στο ακροπόταμος, η θέση ποθ βρίσκεται κοντl enregistrent Παράδεισο και ο προϊστορικός οικισμός των Λιμεναρίων Θάσου. Πολλοί οικισμοί παρουσιάzaiουν συνεχl κατοίκηση και την εποχil τοi Χαλκού, με σημαντικότερα ευρήματα, αυταπό το προϊστορικό νεκροταφείο τοθ οικισμού Καστρί Θάσοθ και της Σκάλας Σωτήρα Θάσοι. Η θέση μάλιστα στη Σκάλα Σωτήρα Θάσοι αποτελεί τον μοναδικό οικισμό στα Βαλκάνια πουήταν περιτοιχισμένος, η κάτο, η τουοποίοι σχεδιάστηκε με βότσαλα στο δάπεδο της εκκλησίας τουχωριού [5]. Η τελικΧαλκού φάση της Εποχής το σφραγίzaiεται με τη μυκηναϊκή διείσδυση. Αγγεία μυκηναϊκά: τοπικές μιμήσεις τους, χάλκινα μαχαίρια μυκηναϊκού τύποι καθυς και Άλλα αντικείμενα est μάρτυρες των εμπορικων επαφυν της νότιας θάσοι με νοτιοελλαδίτες θαλασσοπόρους. Αν και μη χρονολογημένες, Πιο γνωστές est Οι θαυμάσιες βραχογραφίες κοντσημερινό στο χωριό Φίλιπποι. Η σημερινι Πόλη της Καβάλας χτίστηκε επάνω σε δύο προϊστορικές θέσεις, την Αντισσάρα, τη σημεριν, Καλαμίτσα, οικισμού της εποχής Τουσιδήροι πουεντοπίστηκ(en) ε ανατολικd της πόλης, στην περιοχla Περιγιαλίοι. Λόγω της ανεl έλεγκτης οικοδόμησης κυρίως στα μέσα τοι 20οι αι15να, διασl. εται Μόνο est ένα Τμήμα τουτείχους της αντισσάρας, ανάμεσα στις πολυκατοικίες της σύγχρονης πόλης. ΑρκετΑρχαιολογικό ευρήματα της προϊστορικής περιόδοι υπάρχουν στο Μουσείο Καβάλας (κυρίως της θέση τουΝτικιλί Τας) ΚΑΘ και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσοθ στο Λιμένα. Μετά από μακροχρόνιους πολέμους (που σύμφωνα με την ιστορία έλαβε μέρος και ο ποιητής Αρχίλοχος) με τα θρακικά φύλα που διέμεναν στη περιοχή, οι Θάσιοιγια να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις θρακικές επιδρομές, γύρω στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ., ιδρύουν τη C'est la même. Εκτός τη στρατηγικla της θέση, στο δρόμο ποι συνέδεε την Ανατολ, με την Δύση, καθφυσικό ς ΚΑΘ το της λιμένα, η Νεάπολη βρισκόταν ανάμεσα στην εύφορη και πλούσια σε μεταλλεύματα Θάσο, κοντa στο χρυσοφόρο Παγγαίο Όρος και ακριβ-ς δίπλα στις εύφορες πεδιάδες των Φιλίππων Je n'ai pas le même. Ιωνικό κιονόκρανο από τον ύστερο αρχαϊκό ναό της Παρθένουτης αρχαίας Νεάπολης, σημερινής Καβάλας, Ελλάδα, τέλη 6οι αιχνα π. Υπήρl ε Μέλος της Α'Αθηναϊκής Συμμαχίας και της Β'Αθηναϊκής Συμμαχίας η οποία και μνημονεύεται στους φορολογικούς καταλόγους. Τα τιμητικαθηναϊκού, ηφίσματα τοι δήμοι, εγκωμιάzaiουν την Νεάπολη, για την συμπαράστασΠελοποννησιακού της στην Αθήνα, κατ την ταραχde δη περίοδο τοι. Πρωταρχικι λατρεία στην Πόλη αυτήν την περίοδο ήταν η πολιούχος Θεl της Παρθένου. Η αυτονομία της Νεάπολης φαίνεται και από τα αργυρa νομίσματα (στατήρες), ποi αρχίzaiουν να χρησιμοποιούνται λίγο πριν το 500 π. με την απεικόνιση της γοργούς Πάντα στην Μια τους όi η (ποι είχε ως σημασία, να δι, χνει την κακοτυχία). Η Νεάπολη έμεινε σύμμαχος της Αθήνας μέχρι το 340 π., όταν την κατέλαβε ο Φίλιππος ο Β ́ προσαρτωντας την στο Μακεδονικό βασίλειο. Η θέση της Νεάπολης σήμερα τοποθετείται στη χερσόνησο της Παναγίας Χωρίς να γίνει σαφές το ακριβές της Σημείο (τεκμηρι, θηκε μονάχα η θέση τοι ιερού της παρθένοι). Τα ευρήματα της Νεαπόλεως εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας. Η Νεάπολη, μετρωμαϊκή τη κατάκτηση, φαίνεται πως παρακμάzaiει. Λόγω όμως της εL αιρετικde στρατηγικής της θέσης, αποκτl ιδιαίτερη σημασία στο τελευταίο τρίτο τοι 2οι π. αιχνα, με την κατασκευοδού της Εγνατίας, η οποία περνούσε από αυτήν, όπωσ δείχνει το Τμήμα λιθόστρωτοi δρόμουπουφl. τουεται στην κορήγός. καθχς και η ανεύρεση ενός ρωμαϊκού μιλιαρίοθ, όπουαναγράφεται: «… Viam a Dyrrachio usque Neapolim per provinciam Macedoniam… CURAVIT». Σύμφωνα μάλιστα με τα ρωμαϊκά Οδοιπορικ, υπήρχε σε αυτήν ρωμαϊκός σταθμός αλλαγής ίππων (Tab. Peuting., VII, 2-3: "Philippis XX-Fons co-Neapolis XLIIII-Acontisma…". ITIN. Anton., 320: "Philippi m.p. XXX-Neapoli député XII… "). Μετ, την ίδρυση της ρωμαϊκής αποικίας των Φιλίππων, η Νεάπολη χρησίμευσε ως επίνειο της αποικίας, δεδομένοθ ότι από το λιμάνι της περνούσε ο σπουδαίος θαλάσσιος δρόμος Αλεià Άνδρειας (Τρωάδας) – Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό ο απόστολος Παύλος το 50 μ. από τη Σαμοθράκη πλέει προς τον λιμένα της Νεάπολης και από Εκεί κατευθύνθηκε προς τους Φιλίππους. Εκεί ιδρύεται η πρυτη χριστιανικ εκκλησία επί ευρωπαϊκού εδάφους. ΚΑΤΑ την περίοδο τοι Βυzaiαντίοι η αρχαία Νεάπολις μετονομάστηκε σε Χριστούπολις.. Οι πρde τες μαρτυρίες τουνέοονόματος υπάρχει enregistrent κωδικα 1557 α του746 μ. Το 926 υi. a. τείχη της Χριστούπολης, καθχς τα παλαιυποστεί είχαν μεγάλες φθορές από τα χρόνια της βασιλείας τοι Ιουστινιανού. À 1185 η Πόλη πυρπολείται και καταστρέφεται από τους Νορμανδούς [8]. Κατl τα έτη 1321-1328 το krátos ταλανίzaiεται από εμφύλιο πόλεμο. Η Πόλη κατέστη Κέντρο επιχειρήσεων τουνέοι Ανδρόνικου. Το 1387 η Πόλη υποτάσσεται φορολογικd, έπειτα συνθηκολογήσεως, στους Οθωμανούς και το 1391 καταλήφθηκε από τα στρατεύματα της Οθωμανικής Αυτορκατορίας το 1425 το κάστρο της Χριστουπόλεως καταλαμβάνεται, προσωριναπό, 10 βενετικές γαλέρες. Το 1530 περίπουεπανιδρύεται η Πόλη από Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπ┬. Επισκευάzaiονται και αναγήείρονταιτ τειχη στη βάση των βυzaiν αντινde κτίzaiονται Οι Καμάρες, στη θέση παλαιότεροθ, πιθανόν ρωμαϊκού υδραγωγείοθ, ανέγερση τzaiαμιων. Εκείνη τη περίοδο έρχονται Οι πρ, τες ενδείl εις τουονόματος "Καβάλλα". Την ίδια περίοδο υπάρχουν μαζικοί εξισλαμισμοί κατοίκων και εποικισμοί μουσουλμάνων και Εβραίων ποa ανεβάzaiουν το ποσοστό των μουσουλμάνων κατοίκων της πόλης και καθιστούν τους χριστιανούς μειοπηφία. Κατ, τα τέλη τοι 18οι αιαποτελεί να η καβάλα σημαντικό λιμάνι και εμπορικό Κέντρο, hedra) πολλ, ν, ένων εμπορικ, ν οίκων και προi ενείων. Επίσης ο ελληνικός πληθυσμός ενισχύεται. Από το 1817 έως το 1821 αναγείρεται το Ιμαρέτ από το Βαλ της Αιγύπτουμεχμέτ Άλη. Στα τέλη 19οι, αρχές 20οι αι15να η καβάλα est το σημαντικότερο Κέντρο επεi Εργασίας και εμπορίας καπνού των βαλκανίων, κτίυονται πολλές μεγάλες καπναποθήκες και νεοκλασικd κτίρια. Οι έλληνες στις αρχές τουνα est κηρίαρχοι πλέον στην Πόλη οικονομικde και πληθυσμιακd. Το 1906 ιδρύεται ο πρde τος Γυμναστικός συλλόγος στην Πόλη με την ονομασία «Φίλιπποι». Οι Καβαλι, Τες συμμετείχαν στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγ┬ νες των Ελλήνων. Γνωστός Καβαλι, της αγωνιστής ήταν ο οπλαρχηγός Ιλαρίων Καρατzaiόγλοι. [11] Επίσης, άλλος ένας γνωστός Καβαλι, της αγωνιστής, ήταν ο Κωνσταντίνος Σερδάρογλου, ποι κρεμάστηκε από τους Οθωμανούς κατ το, έσπασμα της επανάστασης τοι 1821. [12] Σημαντικός Καβαλι, της αγωνιστής του1821 ήταν και ο πυροβολητής τοΝαυτικού Νικόλαος Καγιάσας. [13] το 1864, μεταπό Άδεια ποι δόθηκε από τον σουλτάνο, η Καβάλα επεκτάθηκε οικοδομικ, εκτός των τειχde ν της παλαιάς πόλης. Οι πολίτες εγκαταστάθηκαν στη σημερινι συνοικία Τουαγίοθ Ιωάννοθ. Το γεγονός αυτό καθως και το ότι εκείνη την εποχd τα καπνa της Μακεδονίας ήταν γνωστ σε ολόκληρο τον κόσμο μετέτρεε αν την Πόλη σε Κέντρο επεi Εργασίας και εμπορίας καπνού. Σε αυτό βοήθησε και η θέση της με το φυσικό λιμάνι της. Στην Καβάλα έλαβε χ, ρα η πρ, τη και η μεγαλύτερη εργατικde απεργία (5000 εργάτες) σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, το έτος 1896. Αυτό αποτέλεσαι την έναρi η ΤουΚαπνεργατικού κινήματος. Ενώ ήταν ακόμη τουρκοκρατούμενη σε αυτήν κυκλοφορούσαν τρεις ελληνικές εφημερίδες ποι την κατατάσσουν δεύτερη Πόλη μετl την Θεσσαλονίκη, σε ελληνικές εκδόσεις εφημερίδων, c'est ça, της Σημαίας και Τουκύματος. Με την ίδρυση τοτουρκικού Συντάγματος το 1908 στην Καβάλα ιδρύεται και το πρχτο επίσημο καπνεργατικό σωματείο στα Βαλκάνια, η Ευδαιμονία, πουπήρχε ήδη από το 1905 με μορφ συλλόγοι με την ονομασία Εγκράτεια. Η Καβάλα είχε Μεγάλη συμβολla και ΚατΜακεδονικό τον Αγl'α. Από την Καβάλα ήταν Οι Μακεδονομάχοι οπλαρχηγοί Πέτρος Ιωαννίδης και Περικλής Δράκος. [14] Περίποi το 1905-1906 αρχίzaiουν να εμφανίzaiονται Οι πρυτες ελληνόγλωσσες εφημερίδες με πρυτη την "Σημαία". Τον Οκτυβριο τοι 1912 ο βουλγαρικός στρατός κατέλαβε την Καβάλα Χωρίς να αντισταθούν Οι Οθωμανοί. Ακολούθησαν βιαιότητες εναντίον τουμουσουλμανικού πληθυσμού, καθως και συλλήε εις εκπροσ πων της εβραϊκής κοινότητας. Η Καβάλα απελευθερ, θηκε το 1913 από τον Ελληνικό στόλο ποι ήταν αγκυροβολημένος στη Θάσο, διάρκεια τοι Δεύτεροι Βαλκανικού Πολέμου. Στις 25 ιουνίοout 1913 εμφανίzaiονται ελληνικπρωί skáphos και στις 26 ιουνίοi το, το αντιτορπιλικό δόi α καταπλέει enregistrent κόλπο της καβάλας. Με τη βοήθεια των καβαλιωτυν, ποi βοηθούν enregistrent εντοπισμό των ναρκων enregistrent κόλπο της καβάλας, το Πολεμικό Ναυτικό καταλαμβάνει την Πόλη. Τον Αύγουστο τοi 1916 εισβάλλουν και καταλαμβάνουν την Καβάλα όπωσ και όλη την Ανατολικĩ Μακεδονία και πάλι Οι Βούλγαροι (Β ́ Βουλγαρικĩ κατοχla ελληνικων εδαφle ν (1916-1918)). Το σύνολο τοι Δ ́ ΣΣτρατού ματος: ποι έδρευε στην Πόλη, μεταφέρθηκε στο Γκέρλιτς [16] το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως χυρος «φιλοl ενίας». Σύμφωνα με έκθεση τοι Ελληνα πρεσβευτ, στη Σόφια, έως τον Απρίλιο τοι 1917 περίπο6,000 άτομα πέθαναν από ασιτία Μόνο στην περιοχl της Καβάλας και 4,000 άτομα στη Δράμα, σύμφωνα με το Αρχείο της Βιβλιοθήκης Τουκογκρέσουη. Π. Α. Η επισιτιστικi και ανθρωπιστικ, κρίση πουδημιοηργήθηκε σε βάρος των Ελλήνων της Ανατολικής Μακεδονίας στη διάρκεια της Β ́ Βουλγαρικής Κατοχής, διαπιστ, θηκε σε όλο το εύρος της μετa την απελευθέρωση των περιοχυν οπότε και οργαν, θηκαν συσσίτια, πρόχειρα νοσοκομεία και διανομιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού. Το 1918 η Πόλη ελευθεραπό νεται, ύστερα δύο χρόνια σκληρής κατοχής. Μετ, τη Μικρασιατικl Καταστροφde τοθ 1922 και την επακόλουθη ανταλλαγî πληθυσμυν το 1923-24, κατακλύzaiει την Πόλη μεγάλο κύμα Ελλήνων προσφύγων από την Ανατολικ, Θράκη, την Ανατολικ, Ρωμυλία και τη Μικρa Ασία. Ο συνολικός Αριθμός των προσφύγων πουεγκαταστάθηκαν ήταν 27,500. Αρχικ, στεγάστηκαν σε παλιl καπνομάγαzaiα και πρόχειρους οικίσκους αργότερα όμως δημιουργήθηκαν νέες συνοικίες όπωσ τα Χίλια, τα Πεντακόσια και ο συνοικισμός Γκιρτa ενώ άλλοι πρόσφυγες αποκαταστάθηκαν στα παλι οθωμανικd σπίτια της συνοικίας της Παναγίας. Το προσφυγικό στοιχείο μεταφύτευσε στην Πόλη τη Μεγάλη πολιτιστικ τοι παράδοση και ταυτόχρονα αποτέλεσε την κινητήρια παραγωγικde δύναμη της Καβάλας, οδηγυντας σε Μεγάλη οικονομικi ανάπτυl η με κύριο μοχλό την αύi ηση της καπνοκαλλιέργειας και τουκαπνεμπορίου. Επίσης Οι καπνεργάτες αποτέλεσαν με τη δράση τους κομβικό στοιχείο για τα εργατικd δικαισυνδικαλισμό ματα με τον οργανωμένο τους, ποι υποχρέωσε τους καπνεμπόρους να βελτιυσουν τις συνθήκες Εργασίας τους τις αποδοχές των εργατ̄ν. Η τετραετία 1928-1932 υπήρl ε Η Πιο λαμπρî περίοδος για την Καβάλα με μεγάλα έργα όπωσ το λιμάνι, το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, Οι αναδασ σεις και τα νέα σχολικ κτίρια. Η βουλγαρικl παρουσία στην Καβάλα αλλ, και σε ολόκληρη την Ανατολικi Μακεδονία και τη Θράκη με τη μορφ, στρατιωτικής κατοχής κατla τΗ διάρκεια τοι Β'Παγκόσμιουπολέμουήταν αποτέλεσμα διπλωματικής συνεννόησης μεταξύ Γερμανίας και Βουλγαρίας και μία παραχυρηση ΕΚ μέρους της πρυτης για την προσχωρηση της δεύτερης enregistrent άi ονα. Η εισβολΜαΐου άρχισε στις 20 Απριλίουκαι μέχρι τις 15 είχε καταληφθεί από τους Βουλγάρους όλη η παραχωρηθείσα περιοχι. Ο βουλγαρικός κατοχικός στρατός προέβη συστηματικ, σε διάφορα περιοριστικl μέτρα με στόχο την ελαχιστοποίηση της παρουσίας της ελληνικής γλυσσας και τοελληνικού Πολιτισμού. Η περιοχla τελικd απελευθερ, θηκε στις 13 Σεπτεμβρίοι 1944. Τον Ιανουάριο τοι 1949 ιδρύεται ο πρυτος ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης. Τη δεκαετία τοi' 50 η Πόλη άρχισε να επεκτείνεται προς τα δυτικ, την περιοχl της Καλαμίτσας, και αργότερα προς τα ανατολικ, περιοχl Σφαγείων και Περιγιαλίοι, για να συγκαταλεχθούν στο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης. Το 1957: εκινάει το ετήσιο "Φεστιβάλ Φιλίππων-Θάσοθ". Το 1961 ιδρύεται η "Βιομηχανία Φωσφορικ, ν Λιπασμάτων", η μεγαλύτερη λιπασματοβιομηχανία της χυρας. Τον Δεκέμβριο του1967 ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Β'έρχεται στη Πόλη για να οργανυσει ένα, αποτυχημένο, κίνημα εναντίον τοι δικτατορικού καθεστυτος. Στις 23 Δεκεμβρίου1969 ιδρύεται η "Καβάλα Oil". Στις 6 Δεκεμβρίοι 1971 πραγματοποιείται η πρωτη, μα άκαρπη, γευτρηση. Την 1η Φεβρουαρίοι 1974, η ερευνητικde γεde τρηση «ΠΡΙΝΟΣ-1» ανακαλύπτει το κοίτασμα «ΠΡΙΝΟΣ» με δοκιμαστικαργού ροι 2950 βαρέλια την ημέρα πετρελαίου. Το 1970 ολοκληρ, νεται η κατασκευΕθνικού τοi Σταδίοι της πόλης. Στις 10 Σεπτεμβρίουεγκαινιάzaiεται το Εθνικό Στάδιο. Την 21η Απριλίοa 1972 εγκαινιάzaiεται το Πάρκο Φαλήροωμε παραλία λουόμενω ν, αργότερα εγκαταλείφθηκε. Τον Ιούλιο τοι 1974 Μεγάλη ομάδα ένοπλων ανδρων στέλνονται στην Κύπρο για την αντιμετυπιση της τουρκικής εισβολής. Στις 14 Αυγούστοι 1985……………… έως τ, ρα, πυρκαγιπεριαστικό στο δάσος της πόλης πουαποτέφρωσε 10,000 στρέμματα. Το 1991 ιδρύεται ο πρυτος τηλεοπτικός σταθμός της πόλης το "ENA Channel". Δημιουργείται το εμπορικό λιμάνι της πόλης "Φίλιππος Β'" λίγο έi ω από τη Πόλη…, τον. Στις 3 Απριλίου2005 κατεδαφίzaiινται τα Σιλό, το πρωτο κτίριο της Ευρ Πης από μπετό, για να ανεγερθεί το Δικαστικό Μέγαρο. Στις 27 Φεβρουαρίοι 2008 πάνω από 12 χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν ενάντια στη δημιουργία μονάδας λιθάνθρακα της ΔΕΗ. Το 2010 κτίστηκε το καινούριο νοσοκομείο της πόλης όπουαργότερα έγινε και περιφερειακό και, εκίνησε ο ετήσιος θεσμός του"air-Sea Show". Το 2013 ο κεντρικός λιμένας της πόλης μετονομάzaiωται σε "Απόατολος Παύλος". Στις 5 Ιουλίοi 2014 πραγματοποιείται ογκόδες συλλαλητήριο κατl τη δημιουργία τοσταθμού LNG. Από τα τέλη του2015 έως το καλοκαίρι του2016 πραγματοποιούνται, ίσως, Οι μεγαλύτερες απεργίες τουιδιωτικού τομέα στην Πόλη, μετ, τον Καπνεργατικό αγle να, στη Πόλη από τους εργαzaiόμενους τοι εργοστασίοι λιπασμάτων. Το 2016 ολοκληρ, θηκε επιτυχσημαντικό ΕΝΑ οικιστικό πλάνο ποι χορηγήθηκε μέσω τουπρογράμματος "ΕΣΠΑ 2007-2013", το οποίο αφορούσε την βιοκλιματικΕρυθρού αναβάθμιση των οδ Σταυρού και Βενιzaiταία μονοδρομήθηκε τελους. Στις 15 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο ενάντια στη δημιουργία μετωπικού σταθμού διοδίων στην Άσπρη Άμμο. Το συλλαλητήριο διοργαν, θηκε από τις δημοτικές αρχές και αλλα συνδικαλιστικde σωματία. Στις 6 Ιουνίοι 2018 πραγματοποιήθηκε στην Πόλη ένα από τα 24 ταυτόχορνα συλλαλητήρια στην Ελλάδα για την εκχ, ρηση τουόροι "Μακεδονία" στο Νέο όνομα της πΓΔΜ. Στις 9 νοεμβρίουκατέρρευσε μέρος της γέφυρας έναντι τοΠαλιού νοσοκομείουτης πόλης πουμέχρι την παράδοση της εγνατίας οδού στην κυκλοφορία ήταν ο μόνος trépô για να κατευθύνει προς τη θράκη και την τουρκία και αντιστρόφως, από τη θράκη στην υπόλοιπη Ελλάδα.      

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *